גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 095-2020

מענקי סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 7-8/2020

 

ב-28 לאוקטובר 2020 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר להערות הציבור את טיוטת "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה" המפרט את הפעולות הנדרשות מעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי המדווח על הכנסתו לפי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיק נפרד למס הכנסה (ומעביר את הכנסתו למיסוי במסגרת הקיבוץ) ואשר נפגע כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה להגשת בקשה למענקי סיוע מהמדינה.

נזכיר כי תנאי לזכאות למענק הוא ירידה במחזור בחודשים 7-8/2020 בשיעור של 40% לפחות ביחס לחודשים המקבילים אשתקד.

תנאי הזכאות דומים לתנאי הזכאות לעצמאיים ובעלי שליטה אחרים. בנוסף יהיה צורך לצרף את הטפסים הבאים:

א. עותק מטופסי 1443 (דיווח של חבר/תושב קיבוץ);

ב. דוחות מע"מ לתקופות הרלוונטיות או הצהרה לעוסק פטור;

ג. טופס מקוון באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות, בצירוף התחייבות והצהרה חתומה על ידי מגיש הבקשה, וכן הצהרה חתומה על ידי רואה חשבון או יועץ מס, כמפורט בנספח א' לנוהל זה.

ד. עותק מהדוחות שהוגשו למס הכנסה

ניתן להגיש את הבקשות בצורה מרוכזת על ידי רואה חשבון או יועץ מס מטעם המבקש, אשר יקבל הרשאה להזנת הבקשות בצורה מרוכזת באופן מקוון.

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים:

בכתב ולשלוח לפקס מס' 03-9485829
או באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
את הפניות יש להעביר עד ליום רביעי, ה- 004/11/202.

לסיוע בהגשת הבקשות ניתן לפנות לרו"ח יסמין מזרחי במשרדנו בת"א בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפון 03-7773550.