חוזר מספר: 070/2006
היקף הפטור מהיטל השבחה על בניה או הרחבה של דירה

כללי

האם יחויב חבר מושב או קיבוץ בתשלום היטל השבחה בעת קבלת היתר להרחיב את ביתו?

במידה והוא בר רשות בקרקע – אינו חב בהיטל השבחה.

במידה והינו חוכר לדורות – אינו חב בהיטל השבחה ובלבד ששטח דירת המגורים לא יעלה על 140 מ"ר, ביחס להיתר בניה שניתן לאחר ה- 1.7.06. היתר בניה שניתן טרם מועד זה, ניתן היה לקבל פטור מהיטל השבחה עד 120 מ"ר או עד 160 מ"ר בהתאם לתאריך הוצאת ההיתר.

להשוואה בין זכויות חוכר לדורות לבר רשות ראו חוזרנו 44/2005 "יתרונות מול חסרונות בחוזה חכירה לדורות".

בר רשות אינו חייב בהיטל השבחה

בעל זכות מסוג בר רשות במקרקעי ישראל אינו חב בהיטל השבחה, גם אם המקרקעין נמצאים בתחום המשבצת של המושב או הקיבוץ.

חוק התכנון והבניה מטיל את החבות בהיטל ההשבחה רק על בעל הנכס או על החוכר לדורות ולא על 'בעלי זכויות אחרות' כדוגמת בר רשות.

כך קבע גם ביהמ"ש במספר פס"ד כמו: קנית, בלוך וקיבוץ להבות חביבה.

ראו גם חוזרינו: 27/04 " היטל השבחה במקרקעי המדינה", 6/05 – "מחזיק בר רשות אינו חייב בהיטל השבחה"

פטור מהיטל השבחה לבעל זכות חכירה לדורות

כאמור, בעל זכות חכירה לדורות מחוייב על פי החוק בהיטל השבחה.

החבות בהיטל השבחה קמה בעת אירוע של 'מימוש הזכויות'. קבלת היתר לבנייה או הרחבה נחשב לאירוע של מימוש זכויות, אלא אם מדובר בבניה או הרחבה, עד 140 מ"ר (ובנוסף עד 20 מ"ר מחסן), של דירת מגורים, הרי שאירוע כזה לא ייחשב ל'מימוש זכויות'.

משמע, גם חבר מושב או קיבוץ שהינו חוכר לדורות לא יחוייב בהיטל השבחה אם ירחיב את ביתו עד 140 מ"ר. החוק קובע כי "כל בניה או הרחבה מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת."

הפטור כאמור, המופיע בסעיף 19(ג) בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, ניתן החל משנת 1983, אלא שפטר בתחילה בנייה עד 120 מ"ר.

החל מ- 14 בדצמבר 2000, בעקבות תיקון החוק, שונה השטח והוגדל עד 160 מ"ר (מלבד המחסן) וניתן היה להחילו גם על תכניות שאושרו טרם תחולת התיקון, ובלבד שקבלת היתר הבניה לצורך הבניה או ההרחבה של דירת המגורים נעשתה לאחר כניסתו לתוקף של התיקון.

מטעמי תקציב, נעשו ניסיונות חוזרים ונשנים ע"י האוצר לדחות את תחולתו של התיקון. דחיות אלו נעשו במסגרת חוקי תקציב למיניהם, אולם לא באופן יסודי ובכך נוצרו חלונות זמנים (כפי שנציין בהמשך) בהם היה התיקון בתוקף.

במסגרת חוק ההסדרים לשנת התקציב 2006, נקבע כי החל מ- 1 ביולי 2006, יהא השטח ה'פטור' מהיטל השבחה 140 מ"ר.

להלן היקפי הפטור ומועדיהם:

בניה או הרחבה של דירת מגורים עד 120 מ"ר, לא תחויב בשום מועד בהיטל השבחה ובלבד שנעשתה לאחר 1983.

בניה או הרחבה של דירת מגורים עד 160 מ"ר לא תחויב בהיטל השבחה ובלבד שההיתר בגינה נתקבל בחלונות הזמן הבאים:

ה- 14 בדצמבר 2000 עד ה- 1 באפריל 2001.

ה- 1 בינואר 2002 עד ה- 17 בפברואר 2002.

ה- 1 בינואר 2003 עד ה- 29 במאי 2003.

ה- 1 בינואר 2006 עד ה- 1 ביולי 2006.

במידה והיתר הבניה נתקבל שלא במועדים אלה, הרי שינתן פטור עד 120 מ"ר והיתרה ככל שתהיה תחויב בהיטל השבחה בשיעור יחסי.

נציין כי חוזר זה נכתב בהתבסס על חוו"ד של עו"ד רון רוגין.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בת"א.

שם משתמש

סיסמה

כניסה

שכחתי את הסיסמה
הרשמה
מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
שיוך דירות   
שינוי קיבוץ למושב   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   

מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
איוש נחלות   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   


18/04/2015  ראשי  |  פרופיל המשרד  |  חוזרים  |  קישורים  |  משרות  |  צור קשר  |  מפת האתר    עדכון אחרון