חוזר מספר: 073/2003
הנחות לחיילים משוחררים ברכישת מגרשים בנגב ובגליל

כללי

ב- 23/3/03 קיבלה תוקף החלטה 952 של מועצת מקרקעי ישראל.

ההחלטה קובעת שחיילים משוחררים במשך 5 שנים לאחר שחרורם זכאים להנחה ברכישת זכויות במגרשים שמשווקים ע"י מינהל מקרקעי ישראל בישובים באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב' בנגב ובגליל.

ההנחה מתבטאת בכך שחייל משוחרר לרבות מי ששירת בשרות לאומי יידרש, לשלם למינהל מקרקעי ישראל רק 10% מערך הקרקע שיחשב כמלוא דמי חכירה מהוונים.

לגבי חיילים הממשיכים לשרת בקבע מועד השחרור שלהם יהיה מועד סיום השירות הסדיר.

ההטבה אינה ניתנת במקרה של שיווק מגרשים ע"י המינהל במכרז.

תוקף ההחלטה

ההחלטה בתוקף עד 22/2/05.

התנאים למימוש ההטבה

1) זכאי ליהנות מההטבה הוא מי ששירת 12 חדשים בצה"ל או בשירות לאומי והשתחרר ובתנאי שיגיש את הבקשה לרכישת המגרש עד 22/3/05.

2) תנאי נוסף הוא שבמועד הגשת הבקשה לא עברו 5 שנים ממועד השחרור מצה"ל או מהשירות הלאומי . לגבי חיילים הממשיכים בקבע המועד ימנה מתום תקופת השירות הסדיר.

המועד הקובע יחשב המועד בו הוגשה בקשה בצרוף כל המסמכים הנדרשים:

א) טופס בקשה להקצאת המגרש+ תעודת שחרור+ אישור משרד הביטחון היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

ב) במגזר החקלאי – אישור מהאגודה או מהסוכנות היהודית כי הומלץ לקבל מגרש בישוב.

במגזר העירוני – אישור בהתאם לפרסום בחוברת ההרשמה וההגרלה.

ג) תצהיר כי לא שולמו ולא ישולמו בגין העסקה כל סכומים אחרים על ידי המועמד או מי מטעמו פרט לתשלום דמי החכירה המהוונים למינהל ולהוצאות הפתוח כאמור להלן.

3) מתן ההטבה מותנה בהתחלת הבניה בקרקע תוך שנתיים מאישור עסקת רכישת המגרש וכן קימת הגבלת העברת הזכויות במגרש למשך 5 שנים.

להלן תנאים נוספים שאינם מופיעים בהחלטת המועצה ושפורסמו בהוראת אגף שו"כ מספר 500 שהוציא מינהל מקרקעי ישראל לביצוע ההחלטה.

  1. סיום הבניה תוך 3 שנים מיום אישור העסקה על פי נוהל 31.29 בנית שלד + גג יחשב בסיום בניה.
  1. אגודת הישוב לא תגבה מהמועמד כספים מעבר לעלויות הפתוח שיבדקו ע"י המינהל – אגף שו"כ. וזאת במקרים בהם החליטה המועצה האזורית להטיל את בצוע עבודות הפתוח על הישוב.
  1. דרישה לתשלום הוצאות פיתוח, לרבות העמסת תשתיות על ופינוי – אם יש כאלו, לא תחשב כעומדת בסתירה לאמור לעיל.
  1. האגודה לא תהיה רשאית לקבוע תשלום כספים, שישולם לה או למי מטעמה, כקריטריון וכתנאי לבחירת מועמד.
  1. האגודה לא תהיה רשאית לקבוע כקריטריון וכתנאי לבחירת מועמד, חובת התקשרות של המועמד עם חברת בניה או קבלן בנין, שיקבעו על ידה, לבניית בית המגורים במגרש שיוחכר לו.

התשלום

התשלום עבור הקרקע הינו 10% משווי הקרקע + מע"מ.

הקצאת המגרש תעשה על בסיס שומה פרטנית שיערוך השמאי הממשלתי או שמאי המינהל. השומה לא תכלול פיתוח. השומה תיערך למלוא קיבולת הבניה במגרש.

כשקיימת תב"ע אשר אושרה להפקדה עד 4/2/03, רשאי המועמד לבנות בית בהיקף קטן ממלוא הניצול המותר עפ"י התב"ע. על המועמד להגיש בקשה בה הוא יציין את היקף הבינוי המבוקש על ידו ולא פחות מ- 160 מ"ר ברוטו. במקרה זה תוכן שומה ל-160 מ"ר שטח עיקרי כאשר יינתן שווי למ"ר מבונה שטחי שירות.

בישובים "מוחרגים" (ע"י בג"צ הקרקעות או הוראות המעבר עפ"י 972) במגזר החקלאי שהוגדרו כאזורי עדיפות לאומית – השומה תהיה לפי שטח הבניה בפועל ולא פחות מ-100 מ"ר ובכל מקרה לא יותר ממלוא קיבולת הבניה המותרת עפ"י תקנון התב"ע.

הרחבות במושבים ובקיבוצים

החלטה זו חלה גם על הרחבות במושבים ובקיבוצים.

לאור זאת בנים שהם בהגדרת חיילים משוחררים שמוקצים להם מגרשים בישובים בנגב ובגליל באזורי עדיפות לאומית זכאים להטבה ולתשלום דמי היוון בשיעור 10% בלבד.

מומלץ לחיילים משוחררים שהוקצה להם מגרש לאחר 23/3/03 ושילמו מעבר ל- 10% לבדוק אפשרות להחזרת ההפרש.

ביטול ההנחות

קימת החלטת ממשלה לבטל ההנחות הניתנות בהקצאת קרקע למגורים ותעסוקה בקו העימות ובאזורי עדיפות לאומית (ראו חוזרנו מס' 81/03).

לאור זאת רצוי להקדים ולנצל את ההטבה הניתנת לחיילים משוחררים.

שם משתמש

סיסמה

כניסה

שכחתי את הסיסמה
הרשמה
מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
שיוך דירות   
שינוי קיבוץ למושב   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   

מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
איוש נחלות   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   


25/04/2015  ראשי  |  פרופיל המשרד  |  חוזרים  |  קישורים  |  משרות  |  צור קשר  |  מפת האתר    עדכון אחרון