חוזר מספר: 062/2000
הרחבה למגורים (737) בתנאי 727, הארכת המועד להקצאת מגרשים 737 – לפי הוראות המעבר

א. הרחבה למגורים (737) בתנאי 727

כללי :

סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737 קובע:

"האגודה תהיה רשאית לפנות למינהל בהצעה שהחכרת מגרשי המגורים בהרחבה, כולם או מקצתם, תעשה לפי כללי החלטת המועצה 727, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. המינהל יודיע לאגודה אם קיבל את הצעתה, במלואה או בחלקה בכפוף לתנאים שיקבע המינהל ולתנאי החלטה זו, כמתחייב".

בהוראת אגף 51 יג' נקבע:

"יודגש כי הוראה זו אינה מבטלת את הוראת אגף 51 י' וכי אגודה רשאית לפנות למינהל על פי סעיף 10 (ג) בהחלטה 737, ולהציע כי החכרת המגרשים תעשה לפי כללי החלטת המועצה 727 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה".

סעיף 2 (ו) להחלטה 727 קובע:

" החוכר יהיה זכאי לבקשתו לקבל מהמינהל, במקום הפיצוי הכספי המגיע לו לפי סעיפים קטנים (א) עד(ד), (או חלק ממנו) ובהתאם לו, חכירה של חלק מהקרקע ששונה ייעודה, ששוויו יהיה 27% או 28% או 29% לפי האזור, משווי הקרקע בהתאם לזכויות הבניה לפי תוכנית שינוי היעוד" .

לפיכך שיווק המגרשים בהרחבה לפי הוראה 10(ג) להחלטה 737 יכול להתבצע בשני מסלולים:

מסלול א': ממ"י משווק את כל המגרשים ומעביר לחוכר 27% מהתקבולים. במקרה זה ההשתתפות במכרז תותנה באישור ועדת קבלה של היישוב לגבי התאמת המועמד למרקם החברתי של היישוב.

מסלול ב': אגודת היישוב משווקת בעצמה 27% מהמגרשים וממ"י משווק את יתרת המגרשים וגובה לעצמו את התקבולים בגין שיווק יתרת המגרשים. בעניין אישור ועדת קבלה של היישוב לגבי המועמד למגרש בהרחבה, מתקיימים דיונים עם ממ"י להחיל הוראה זו בהתאמה למסלול א'.

מסלול א'- שווק כל המגרשים ע"י ממ"י

בהנהלת מנהל מקרקעי ישראל אושרו כללים ונוהלים לביצוע הרחבות למגורים לפי סעיף 10 (ג) להחלטה 737 במסלול א' – שיווק כל המגרשים ע"י ממ"י - במתכונת הבאה :

1. התב"ע תוכן על ידי אגודת הישוב בתאום עם המחוז.

2. הוצאות הפתוח יאושרו על ידי המינהל.

3. תובטח כלפי המנהל האחריות לביצוע הפיתוח.

4. המכרז יפורסם על ידי המינהל, בציון סכום הוצאות הפתוח שישולמו לאגודת הישוב / לגורם המפתח מטעמה.

5. פרסום המכרז יהיה בשיתוף עם האגודה.

6. השתתפות במכרז תותנה באשור ועדת קבלה של אגודת הישוב אך ורק לגבי התאמת המועמד למרקם החברתי של הישוב. ועדת הקבלה לא תהיה רשאית לדרוש ולקבל פרטים לגבי הסכום שבדעת המועמד להציע במכרז כתשלום עבור המגרש. הדבר יצוין במכרז.

7. תקבע שומה פרטנית ע"י השמאי הממשלתי לכל מגרש למלא קבולת הבנייה (91%) שתהיה מחיר המינימום להשתתפות במרכז.

8. המכרז יהיה למלוא קיבולת הבניה המותרת במגרש לפי תקנון התב"ע.

9. מחיר המינימום להשתתפות במכרז יהיה לפי הערכת השמאי הממשלתי.

10. נציג האגודה יוזמן להשתתף כמשקיף בועדת המכרזים.

11. המינהל ישלם לאגודה 27% מתקבוליו בפועל על פי החלטה 727, או בשיעור שיקבע על- פי כל החלטה אחרת שתהיה במקום החלטה 727 בתוקף בעת שווק המגרשים.

12. המנהל יעביר 10% מהתקבולים לרשות המקומית.

מסלול ב': שיווק עצמי של מגרשי האגודה

מסלול זה אושר ע"י ממ"י רק לאחרונה וטרם פורסמו הנחיות מפורטות אם כי הן אמורות להיות אלו שנקבעו למסלול א' בהתאמות המחוייבות.

נדגיש כי במסלול זה האגודה גובה את מלוא התמורה עבור המגרשים הנמכרים על ידה ללא מגבלות כלשהן.

מהיבט המיסוי מסלול שיווק עצמי של האגודה (מסלול ב') עדיף משמעותית על מסלול שיווק המגרשים ע"י ממ"י.

ב. הארכת המועד להקצאת מגרשים 737 – לפי הוראת המעבר 51 יח'

להלן הוראת אגף חקלאי 51 (יח') המפרסמת את הארכת המועד להקצאת מגרשים לפי 737 עפ"י הוראות המעבר להקצאת מגרשים בהוראת 51 (יג) ( ראו חוזרנו 28/99)

" בהמשך להוראת אגף 51 יג' שבסימוכין, אושרו ע"י היועץ המשפטי לממשלה, אורכות למועדים, בסעיף 11 להוראה כדלקמן:

  1. המינהל יאשר הקצאת מגרשים במקרים שינתן אישור על פי האמור בהוראות הנוהל שבסימוכין שהעסקה לגביהם תבוצע בפועל לא יאוחר מתאריך 31.12.01 וליישובי קו עימות בגבול הלבנון לא יאוחר מתאריך 31.12.03.
  1. יודגש כי הוראה זו אינה משנה או מבטלת את הוראת אגף 51 יג' אלא נועדה לעניין שינוי מועדים בלבד."

אנו עומדים לרשותכם להבהרות ולהסברים בעניין הסוגיות השונות בהוראות המעבר למימוש מלא זכויותיהם לביצוע ולמימוש ההרחבה לפי 737.

שם משתמש

סיסמה

כניסה

שכחתי את הסיסמה
הרשמה
מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
שיוך דירות   
שינוי קיבוץ למושב   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   

מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
איוש נחלות   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   


21/04/2015  ראשי  |  פרופיל המשרד  |  חוזרים  |  קישורים  |  משרות  |  צור קשר  |  מפת האתר    עדכון אחרון